دوره های در حال برگزاری

protein

کموانفورماتیک

مدرس:دکتر سجاد قرقانی/ دکتر احمد مانی

مدت دوره: 5 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

طراحی محاسباتی دارو

مدرس:دکتر سجاد قرقانی/ دکتر احمد مانی

مدت دوره: 8 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

طراحی پروتئین

مدرس:دکتر سید شهریار عرب

مدت دوره: 4 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

شبیه سازی دینامیک مولکولی

مدرس:دکتر سید شهریار عرب

مدت دوره: 8 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

مدل سازی پروتئین

مدرس:دکتر سید شهریار عرب

مدت دوره: 8 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

آنالیز شبکه های زیستی

مدرس:مهندس بابک خرسند

مدت دوره: 4 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

کاربرد R در بیوانفورماتیک

مدرس:مهندس بابک خرسند

مدت دوره: 6 هفتهمشاهده جزئیات...
protein

تحلیل آماری با نرم افزار R

مدرس:مهندس بابک خرسند

مدت دوره: 4 هفتهمشاهده جزئیات...

فعالیت های سایت

آمار کلی سایت تا این لحظه

تعداد دانشجویان

تعداد مقاله ها

تعداد دروس

تعداد اساتید مجرب