سوالات متداولآموزشهای شما شامل چه مواردی است؟


هـر آنچـه کـه یـک محقـق علـوم زیسـتی نیـاز دارد، از جملـه: زبـان برنامـه نویسـی R ،آنالیـز داده هـای
بیـان ژن، طراحـی محاسـباتی دارو، زبـان Python ،شـبکه هـای زیسـتی و ... .
اصال شما پیشنهاد برگزاری یک دوره آموزشی را بدهید!

چطور در دوره های آموزشی شما شرکت کنم؟


: کافیست روی لینک ثبت نام کلیک کنید.

مدرسین شما چه کسانی هستند؟


: مدرســین مــا را اعضــای هیــأت علمــی برتریــن دانشــگاه هــای کشــور، کــه پیشــگامان بیوانفورماتیــک در
ایــران هســتند، تشــکیل میدهنــد.

پس از گذارندن یک دوره آموزشی، گواهی هم دریافت میکنم؟


: بلــه، پــس از آنکــه در آزمــون پایانــی دوره آموزشــی مربوطــه شــرکت کــرده و نمــره حــد نصــاب کســب
نمودیــد، گواهــی معتبــر دریافــت خواهیــد کــرد.

محل برگزاری کلاس ها کجاست؟


: تهران، پاسداران، خیابان بوستان هشتم، پالک 120 ،واحد 14.
- قبل از ثبت نام دوره آموزشی، نیاز به اطالعات بیشتری دارم...
: با آیدی تلگرام codecool1 @در ارتباط باشید.
دیگر راه های ارتباط با ما:
شماره تماس: 09912019767
ایمیل: ir.codecool@info

به غیر از آموزش چه فعالیتهایی دارید؟


: گـروه زیسـت داده کاو کدکـول، بـا همـکاری معتبرتریـن آزمایشـگاه هـای بیوانفورماتیـک ایـران، همچنیـن
در زمینـه هـای پژوهشـی و آنالیـز داده، خدمـات ارائـه میدهـد.

چه فعالیت های پژوهشی انجام میدهید؟


: در زمینـه هایـی از جملـه ویرایـش مقـاالت علمـی و تحلیل داده های زیسـتی )خـرد و کالن( فعالیـت داریم.

منظورتان از ارائه خدمات در زمینه آنالیز داده چیست؟


: بــا مراکــز مختلــف از جملــه بیمارســتان هــا همــکاری داریــم. فعالیــت هــای مــا در ایــن حــوزه عبارتنــد
از: تحلیــل داده هــای Seq-RNA ،آنالیــز نســل جدیــد توالــی یابــی )NGS ،)شــبکه هــای زیســتی،
Metagenomics ،طراحــی محاســباتی دارو، شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی، داکینــگ و ... .

telegram