اعضای گروه

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)
آنالیز شبکه های زیستی، آنالیز داده های بیانی، برنامه نویسی R

عطیه احمدی

کارشناس ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)
بیوفیزیک محاسباتی و مدلسازی پروتئین، داکینگ، Linux، زیست شناسی سامانه ها

محمد افشاری نیا

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)
یادگیری ماشین، ژنومیکس، طراحی گرافیک، زبان برنامه نویسی R، آنالیز داده های بیانی ، Linux

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)
طراحی و مدلسازی پروتئین، برنامه نویسی C، Matlab و Linux

علیرضا دوست محمدی

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)
یادگیری ماشین، آنالیز شبکه، آنالیز داده های بیانی،طراحی و مدلسازی پروتئین، برنامه نویسی Python، R، Matlab، طراحی ابزار های تحت وب، Linux، طراح سایت گروه زیست داده کاو کدکول

مریم رفیعی پور

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)
یادگیری ماشین، آنالیز داده های بیانی، جبر خطی و نظریه گراف، برنامه نویسی Python، Matlab و Linux

نیلوفر سید مجیدی

کارشناس ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)
طراحی و توسعه ابزارهای بیوانفورماتیکی، یادگیری ماشین، آنالیز داده های بیانی، برنامه نویسی C++ ، Java ، Android و Python و Linux

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)
طراحی و مدلسازی پروتئین، تکنیک های اسپکتروسکوپی، آنالیز داده های بیانی، برنامه نویسی R

صابر محمدی

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)
یادگیری ماشین، بیوانفورماتیک ساختاری، برنامه نویسی Python و R و Linux

رایحه وفایی

دانشجوی دکتری بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)
طراحی و مدلسازی پروتئین، داکینگ، برنامه نویسی Matlab و C++ و Linux