پیش به سوی اتفاق های خوب!

گروه زیست داده کاو کدکول

اولین و مجهزترین مرکز بیوانفورماتیک ایران
با کادری متشکل از برترین محققان کشور

در عصر اطلاعات به سر میبریم و روزانه با حجم زیادی دیتا سر و کار داریم. روز به روز بر حجم این دیتا افزوده میشود و موازی با آن، نیاز ما هم به مدیریت صحیح دیتا بیشتر میگردد. علم زیست شناسی از این قاعده کلی عصر اطلاعات مستثنی نبوده و اینجاست که دانش نسبتا جدیدی به نام «بیوانفورماتیک» وارد عمل میشود.

بیوانفورماتیک، مأموریت دارد تا با پیاده سازی و توسعه برنامه های کامپیوتری و بهره گیری از الگوریتم های جدید، مسیر را برای درک این حجم عظیم از اطلاعات زیستی، هموار کند.

گروه زیست داده کاو کدکول، متشکل از کادری مجرب و متخصص در زمینه بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی، رسالت خویش را آموزش و پژوهش در حوزه بیوانفورماتیک و همچنین آنالیز انواع داده های زیستی، قرار داده و امیدوار است به بهترین شکل، وظیفه خود را در اعتلای علم و دانش و خدمت رسانی به نوع بشر، به انجام برساند.

اگر دانشجوی خوب، نتواند به نحوی شایسته دیتاهای مقاله اش را تفسیر کند، این یک اتفاق بد است! اگر پژوهشگر خوب، نتواند نتایج پژوهش خود را به درستی تحلیل کرده و ارائه دهد، این یک اتفاق بد است! اگر بیمارستان خوب، نتواند به خوبی اطلاعات پزشکی را آنالیز کند، این یک اتفاق بد است!

ساعت
دقیقه
ثانیه ها

دست شما را به یاری میفشاریم. پیش به سوی اتفاق های خوب!

پرسش های متداول:

هر آنچه که یک محقق علوم زیستی نیاز دارد از جمله: زبان برنامه نویسی R، آنالیز داده های بیان ژن، طراحی محاسباتی دارو، زبان برنامه نویسی Python، شبکه های زیستی و ….

کافیست از طریق لینک ثبت نام در سایت اقدام کنید.

مدرســین مــا را فارغ التحصیلان و اعضــای هیــأت علمــی برتریــن دانشــگاه هــای کشــور، کــه پیشــگامان بیوانفورماتیــک در ایــران هســتند، تشــکیل می دهنـد.

بلــه، پــس از آن کــه در آزمــون پایانــی دوره آموزشــی مربوطــه شــرکت کــرده و نمــره حــد نصــاب کســب نمودیــد، گواهــی معتبــر دریافــت خواهیــد کــرد.

در حال حاضر تمامی دوره ها به صورت آنلاین برگزار می شود.

گـروه زیسـت داده کاو کدکـول، بـا همـکاری معتبرتریـن آزمایشـگاه هـای بیوانفورماتیـک ایـران، همچنیـن در زمینـه هـای پژوهشـی و آنالیـز داده، خدمـات ارائـه می دهـد.

در زمینـه هایـی از جملـه ویرایـش مقـاالت علمـی و تحلیل داده های زیسـتی (خـرد و کلان) فعالیـت داریم.

فعالیــت هــای مــا در ایــن حــوزه عبارتنــد از تحلیــل داده هــای Seq-RNA ،آنالیــز توالــی یابــی نســل جدیــد (NGS)، شــبکه هــای زیســتی، متاژنومیکس، طراحــی محاســباتی دارو، شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی، داکینــگ و ….