نمایش یک نتیجه

آنالیز شبکه‌های زیستی وزن دار با استفاده از پکیج WGCNA

آنالیز شبکه های همبستگی به عنوان یک روش زیست شناسی سامانه ای کاربرد بسیاری در حوزه بیوانفورماتیک از جمله آنالیز شبکه های هم بیانی ژن دارد.

01:27:55
56
رایگان!