11 دی
5:30 ب.ظ - 7:00 ب.ظ این رویداد آنلاین برگزار می شود

هشتمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

04 دی
4:30 ب.ظ - 6:00 ب.ظ این رویداد آنلاین برگزار می شود

هفتمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

20 آذر
8:20 ب.ظ - 9:45 ب.ظ این رویداد آنلاین برگزار می شود

ششمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

06 آذر
8:20 ب.ظ - 9:45 ب.ظ این رویداد آنلاین برگزار می شود

پنجمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

20 مهر
8:20 ب.ظ - 9:45 ب.ظ این رویداد آنلاین برگزار می شود

چهارمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

03 تیر
11 خرداد
8:20 ب.ظ - 9:45 ب.ظ این رویداد آنلاین برگزار می شود

سلسله سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک